Trang chủ / Tin mới / Hướng dẫn đăng ký Onecoin(Onelife) và tự mua gói đầu tư Onecoin

Hướng dẫn đăng ký Onecoin(Onelife) và tự mua gói đầu tư Onecoin

HƯỚNG DẪN CÁCH MUA GIFT CODE ONECOIN BẰNG Perfect Money (HOW TO BUY GIFT CODE ONECOIN BY Perfect Money)

Đầu tiên bạn phải đăng ký tài khoản “You must first register for an account”

 

Perfect Money hãy xem hướng dẫn đăng ký “Perfect Money please see instructions for registering ” SIGNUP  Link đăng ký” Link for registering  Perfect Money” SIGNUP2

Link đăng ký vào tài khoản (onelife) onecoin của bạn tại “Link to register for your onecoin (onelife) account at” :SIGNUP3

https://www.onelife.eu/en/signup/chunghanh85

Hướng dẫn mở tài khoản onecoin miễn phí và mua các gói kinh doanh”Instructions to open a free onecoin account and buy business packages”

Các bước mở tài khoản onecoin và mua các gói kinh doanh “Steps to open an onecoin account and buy business packages”
B1: vào click link signup ==> chunghanh85
B2: Điền các thông tin cần thiết “Fill in the required information:”:
Username: tên tài khoản của bạn
Email: “You Email” của bạn đang dùng
Password: điền xong nhớ pass bạn nhé
Confirm password: nhập lại pass bạn vừa đánh ở trên
First name: tên của bạn
Last name: họ của bạn
Country: chọn việt nam
City    Tỉnh/thành phố
Postcode    Mã bưu điện nơi bạn ở (tra cứu tại đây)
Mobile phone: số điện thoại của bạn
Security code: nhập số ở ô bên cạnh
ấn GET STARTED

B3: Vào trang chủ “Go to the homepage” Onecoin.eu để đăng nhập tài khoản bạn vừa lập (tên đăng nhập là username bạn đăng kí) “to log in to the account you just created (username is the username you registered)”
Yêu cầu bạn mở email đã đăng kí để xác minh tài khoản rồi nhấn vào đường link trong email “Please open the registered email to verify your account and click on the link in the email”
  ==>Nhấn vào nút Continue.
. Bước tiếp theo bạn thực hiện việc khai báo KYC để vào bên trong tài khoản. để khai báo KYC bạn cần các giấy tờ xác định danh tính và địa chi như hộ chiếu hoặc thẻ căn cước, lưu ý trên giấy tờ tùy thân có ghi rõ Địa chỉ nơi bạn ở …  khi cập nhật xong thong tin KYC thì cho khoảng 24h giờ tập đoàn phê duyệt.”. The next step is to complete the KYC declaration to get inside the account. To declare KYC you need documents to identify and address such as passport or identity card, note on a personal document stating your address … when updating KYC information, for about 24h hours corporation approval.”

Cách thực hiện mua gói đầu tư vào tài khoản.”How to buy investment packages on your account”

 

chọn Menu —>Shop

Chọn Products —> oneacademy

  Xuất hiện 2 danh sách gói giáo dục. Gói treenlaf dành cho người mới tham gia và gói dưới dành cho nhưng gói update (các gói nâng cấp). Mình sẽ hướng dẫn mua gói STARTER 140 EUR dành cho người mới.”2 education package lists appear. The treenlaf package is for newbies and the lower package is for update packages (upgrade packages). I will guide you to buy the STARTER 140 EUR package for newbies.”

Chọn số lượng là 1 và chọn Thêm vào mục thanh toán “Choose a quantity of 1 and choose Add to payment”( + Add to cart)

Bên phải có mục thông tin tổng gói cần thanh toán là “On the right is the total information package to be paid” 140.00 EUR —> chọn mục”select the item” Checkout

Xuất hiện bảng lựa chọn hình thức thanh toán. Có 2 hình thức lựa chọn thanh toán dễ nhất mà nhà đầu tư có thể tự làm đó là “A table of options for payment appears. There are 2 easiest forms of payment that investors can do themselves” Perfecmoney và Bitcoin. Ở đây mình sẽ hướng dẫn bạn bằng hình thức”Here I will guide you in the form” Perfecmony.

Chọn Pay để thanh toán “Select Pay to pay”

Xuất hiện danh mục thanh toán của Perfecmoney , trong mục này bạn cần đăng nhập username và pass của perfecmony , nhập tiếp vào mục image  và xem trước thanh toán “Perfecmoney’s payment list appears, in this section you need to login perfecmony’s username and password, enter image and preview payment”

Cuối cùng có bảng xác nhận thanh toán bạn nhấn nexct là xong mục thanh toán gói”Finally, there is a table of payment confirmation you click nexct to finish the package payment” 140EUR.      Ngoài ra bạn có thể tự thanh toán qua bitcoin nếu bạn có bitcoin “Also you can pay via bitcoin yourself if you have bitcoins.”.

Sau khi bạn thanh toán xong bạn trở về mục”After you finish payment you return to the item” Menu/ shop và chọn”and choose” My Gift Codes. 

Đây là mã gift code mà ban nãy bạn đã thực hiện thanh toán bàng “This is the gift code you made earlier” Perfecmoney. bạn chọn coppy  mã gift code .  

    Sau đó ta lại quay ra “Then we turned out again” Menu/ Shop / Products  chọn “click” Redeem gift code và dán mã pase gift code lúc trước ta đã sao chép vào, nhập mã capcha cuối cùng là Redeem.

 

 

Chúc mừng bạn đã làm thành công!Congratulations on your success!

Đây là link đăng ký onelife để bạn đăng ký cho mình   và được mình hỗ trợ khi cần thông thông tin.

Link đăng ký Onelife  taiday

 

Mọi chi tiết xin LH Mr Chung 0985010085 hoặc Mr. Thịnh 0981973161.

Zallo & Facbook 0976010085

Share Button

về Mr. NguyễnChung Sđt: 0985010085

TIN MỚI

BBi Mall là gì? kiếm tiền từ App BBi Mall, ứng dụng mua sắm tích điểm hoàn tiền lên tới 200%

Mục lục ? 1.BBI MALL là gì? 2.Thông tin pháp lý về BBI MALL 3. …