Trang chủ / Tin mới / — – COINEX AIRDROP + DIVIDENDS & CET TRADE MINING!–Coinex Sàn Giao Dịch Trả Cổ Tức Cho Holder Nắm Giữ CET

— – COINEX AIRDROP + DIVIDENDS & CET TRADE MINING!–Coinex Sàn Giao Dịch Trả Cổ Tức Cho Holder Nắm Giữ CET

 

 

 

— – COINEX AIRDROP + DIVIDENDS & CET TRADE MINING!–Coinex Sàn Giao Dịch Trả Cổ Tức Cho Holder Nắm Giữ CET Khi Bitcoin/Ethereum/Bitcoin Cash dần hồi phục về đỉnh điểm năm ngoái,em xin giới thiệu ace sàn ko đang đi vào hoạt động phát triển hệ thống bền vững:
-Hiện nay sàn CoinEx (Anh Quốc) đang phát hành đồng CoinEx Token (CET) cho các thành viên, tổng lượng CET sẽ phát free cho các thành viên là 5 tỷ coin, giá 1 CET hiện nay khoảng 0.118$.CoinEx đã có app trên smartphone IOS/Android.Link đăng ký nhận CET lưu ý mật khẩu đăng lý tài khoản có kí tự đặc biệt (@, % ,…) https://www.coinex.com/account/signup?refer_code=z8gc6
1/Giá trị gây dựng hệ thống hưởng từ giao dịch của các F trọn đời.
2/Trade coin uy tín,sàn phi tập trung có web và app trên IOS-Android.
3/Có các sự kiện airdrop,tặng coin trên số lượng coin sàn (CET) ace đang trữ.

– Coinex Dividend Pay Holder for CET Holder When Bitcoin / Ethereum / Bitcoin Cash gradually rebounded to its peak last year, I would recommend the floor ace not Go into sustainable system development:
CoinEx Token (CET) is currently issuing CoinEx Token (CET) to its members. The total amount of CET will be free for members of 5 billion coins, the current CET price is about $ 0.118. app on smartphone IOS / Android.Link sign up CET note the password to account the account has special characters (@,%, …) https://www.coinex.com/account/signup?refer_code= z8gc6
1 / The value of system construction benefits from the transactions of the lifetime F.
2 / Trade prestigious coin, decentralized floor with web and app on iOS-Android.
3 / There are airdrop events, donated coin on the number of coin floor (CET) ace are stored.

Share Button

về Mr. NguyễnChung Sđt: 0985010085

TIN MỚI

KIẾM TIỀN TRÊN YOUTUBE VÀ VIDEO

CƠ HỘI KHỞI NGHIỆP VỚI VỐN =0Đ   KIẾM TIỀN TRÊN YOUTUBE VÀ VIDEO   …

'); var MainContentW = 1000; var LeftBannerW = 100; var RightBannerW = 100; var LeftAdjust = 20; var RightAdjust = 20; var TopAdjust = 80; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }