Trang chủ / Tin mới / — – COINEX AIRDROP + DIVIDENDS & CET TRADE MINING!–Coinex Sàn Giao Dịch Trả Cổ Tức Cho Holder Nắm Giữ CET

— – COINEX AIRDROP + DIVIDENDS & CET TRADE MINING!–Coinex Sàn Giao Dịch Trả Cổ Tức Cho Holder Nắm Giữ CET

 

 

 

— – COINEX AIRDROP + DIVIDENDS & CET TRADE MINING!–Coinex Sàn Giao Dịch Trả Cổ Tức Cho Holder Nắm Giữ CET Khi Bitcoin/Ethereum/Bitcoin Cash dần hồi phục về đỉnh điểm năm ngoái,em xin giới thiệu ace sàn ko đang đi vào hoạt động phát triển hệ thống bền vững:
-Hiện nay sàn CoinEx (Anh Quốc) đang phát hành đồng CoinEx Token (CET) cho các thành viên, tổng lượng CET sẽ phát free cho các thành viên là 5 tỷ coin, giá 1 CET hiện nay khoảng 0.118$.CoinEx đã có app trên smartphone IOS/Android.Link đăng ký nhận CET lưu ý mật khẩu đăng lý tài khoản có kí tự đặc biệt (@, % ,…) https://www.coinex.com/account/signup?refer_code=z8gc6
1/Giá trị gây dựng hệ thống hưởng từ giao dịch của các F trọn đời.
2/Trade coin uy tín,sàn phi tập trung có web và app trên IOS-Android.
3/Có các sự kiện airdrop,tặng coin trên số lượng coin sàn (CET) ace đang trữ.

– Coinex Dividend Pay Holder for CET Holder When Bitcoin / Ethereum / Bitcoin Cash gradually rebounded to its peak last year, I would recommend the floor ace not Go into sustainable system development:
CoinEx Token (CET) is currently issuing CoinEx Token (CET) to its members. The total amount of CET will be free for members of 5 billion coins, the current CET price is about $ 0.118. app on smartphone IOS / Android.Link sign up CET note the password to account the account has special characters (@,%, …) https://www.coinex.com/account/signup?refer_code= z8gc6
1 / The value of system construction benefits from the transactions of the lifetime F.
2 / Trade prestigious coin, decentralized floor with web and app on iOS-Android.
3 / There are airdrop events, donated coin on the number of coin floor (CET) ace are stored.

Share Button

về Mr. NguyễnChung Sđt: 0985010085

TIN MỚI

Nhật Bản chính thức phê duyệt luật về Tiền mã hóa, yêu cầu báo chí dừng gọi là “Tiền ảo”

Hạ viện Nhật Bản đã chính thức phê duyệt một dự luật mới để sửa …

'); var MainContentW = 1000; var LeftBannerW = 100; var RightBannerW = 100; var LeftAdjust = 20; var RightAdjust = 20; var TopAdjust = 80; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }